انحلال شرکت مختلط غیرسهامی

انحلال شرکت مختلط غیرسهامی

قبل از عنوان سود شرکت مختلط غیرسهامی، نحوه انحلال شرکت مختلط غیرسهامی و در پایان آثار ورشکستگی در شرکت مختلط غیرسهامی، بهتر است توضیحی کامل در باب معرفی شرکت مختلط غیرسهامی خدمت شما عزیزان عرض بنماییم.

انحلال شرکت مختلط غیرسهامی

 

قبل از عنوان سود شرکت مختلط غیرسهامی، نحوه انحلال شرکت مختلط غیرسهامی و در پایان آثار ورشکستگی در شرکت مختلط غیرسهامی، بهتر است توضیحی کامل در باب معرفی شرکت مختلط غیرسهامی خدمت شما عزیزان عرض بنماییم.

شرکت مختلط غیرسهامی

به موجب ماده 141 شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر سریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌‌شود.

تشکیل اینگونه شرکت‌ها، در اروپا از قرون وسطی سابقه داشته در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را دور از شان خودشان می‌دانستند، اکثرا در تجارت‌های دریایی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می‌پرداختند، ولی در دو چیز دخالت نمی‌نمودند.

اول بخاطر اینکه نامش در شرکت برده می‌شد و دوم اینکه بیش از میزانی که سرمایه‌گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی‌دادند.

بالعکس تاجر، مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.

تشکیل این قبیل شرکت‌ها  با تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکتنامه و یا اساسنامه شرکت قید می‌شود.

 

سود شرکت مختلط غیرسهامی

طریقه تقسیم سود تابع قرار داد شرکا است که در شرکتنامه یا اساسنامه ذکر شده ولی هرگاه قراردادی در این باره نشده بود قاعده کلی بر تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه است و بین شرکا ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی نیست. ولی موقعی می‌توان به شرکا شرکت سود پرداخت که موجب نقصان سرمایه نشود. مثلاً اگر شرکت در سال قبل یک صد هزار ریال زیان داشته و در نتیجه یک صد هزار ریال از سرمایه سهم شده، در سال بعد که فرضاً یکصد و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد فقط نسبت به پنجاه هزار ریال اضافه می‌توان به تقسیم سود اقدام نمود، زیرا یک صد هزار ریال باقی باید به‌جای سرمایه‌ای که کم شده باقی بماند. مگر این که سرمایه به میزان یکصد هزار ریال تقلیل یافته و این تقلیل مطابق قانون به ثبت رسیده باشد. به این جهت فرع ثابت هم به هیچ یک از شرکا نمی‌توان پرداخت. زیرا فرع ثابت مستلزم سود است و ممکن است شرکت در یک سال سود نداشته باشد، در این صورت پرداخت آن از سرمایه مستلزم کسر آن خواهد بود.
نسبت به شرکا ضامن در ماده 132 شرکت‌های تضامنی تصریح شده «اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است» و در ماده 160 قانون، روابط شریک با شرکا ضامن را در شرکت مختلط غیرسهامی تابع مقررات شرکت‌های تضامنی دانسته است و نسبت به شرکا با مسئولیت محدود به شرح ماده 154 «به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر در صورتیکه موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود – اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شود، مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است. هر گاه وجهی بر خلاف حکم فوق تأدیه گردید، شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.»

 

آثار ورشکستگی در شرکت مختلط غیرسهامی

ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکا ضامن موجب ورشکستگی شرکت نبوده و ورشکستگی شرکت لازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ضامن ندارد. در صورت ورشکستگی شرکت، طلبکاران به شرکا ضامن رجوع خواهند نمود و به شرکاء با مسئولیت محدود جز در دو موردی که ذکر شد (هرگاه سهم الشرکه تماماً تأدیه نشده باشد- هر گاه برداشت سرمایه به ثبت نرسیده باشد) حق رجوع ندارند و در این دو مورد مدیر تصفیه شرکت مبادرت به اقدام و وصول خواهد نمود. در چنین موردی به موجب ماده 158«در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با مسئولیت محدود، شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود».

طلبکاران شخصی شرکا دارایی شرکت مختلط که ورشکست شده حقی ندارند و طلبکاران شرکت برای وصول هر مقدار از طلب خود که ممکن شود بر دیگران تقدم دارند و «سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارایی شرکت محسوب است».

 

نحوه انحلال شرکت مختلط غیرسهامی

موارد انحلال شرکت مختلط غیرسهامی، مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.»

با تشکر از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله فوق کردید. با سپاس از شما، ثبت ملل.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403