شرط عضویت،مجوز ثبت و مراحل ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

شرکتی که بین اشخاص حقیقی و برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به‌منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک آن‌ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می‌گردد، شرکت تعاونی می‌باشد.

دیگر نوشته های مربوط به ثبت شرکت نوشته شده در 3 بهمن 1398

شرکت تعاونی چیست

شرکتی که بین اشخاص حقیقی و برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی به‌منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک آن‌ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می‌گردد، شرکت تعاونی می‌باشد.

 

شرایط عضویت انواع شرکت‌های تعاونی ( ثبت شرکت تعاونی ):

به‌موجب ماده 9 قانون بخش تعاونی، شرایط عضویت انواع شرکت‌های تعاونی عبارت است از :

·       داشتن تابعیت ایران

·       عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر

·       عدم سابقه ارتشا اختلاس و کلاهبرداری

·       درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی

·       عدم عضویت در تعاونی مشابه

 

مجوز ثبت شرکت تعاونی :

همانطور که گفتیم، برای ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن "مجوز ثبت" صادر شود. مجوز ثبت حاکی از تایید وزارت تعاون بر مطابقت اقدامات انجام شده برای تشکیل تعاونی با مقررات مربوط است. برای اخذ مجوز ثبت، اولین هیئت مدیره یا وکیل وی، مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی را به وزارت تعاون تسلیم و صدور آن را درخواست می‌کند؛ وزارت تعاون پس از بررسی مدارک در صورت تایید اقدامات انجام شده، مجوز ثبت را صادر می‌کند. مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست. هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند.

 

مراحل ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی می‌تواند در قالب شرکت سهامی و یا به هر نحو که شرکا مقرر دارند تشکیل و اداره شود هر چند بدیهی است نحوه ثبت و اداره آن نباید در تضاد با قوانین و مقررات باشد.
تاسیس شرکت‌های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده‌ای افراد واجد شرایط عضویت می‌باشد صورت می‌گیرد، تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود به عنوان هیات موسس انتخاب می‌نمایند و متعاقباَ هیات اخیر یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می‌نماید.

هیات موسس اساسنامه شرکت را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه‌های مقبول وزارت تعاون تنظیم نموده و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت‌ها و تخصص‌های آنان در تعاونی‌های تولیدی، چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت‌خانه، سازمان و یا شرکت دولتی، وابسته یا تحت پوشش دولت، بانک، نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می‌نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت، اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می‌دهد. (مستفاد از ماده 31 و 32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی)

لازم به ذکر است که اداره تعاون متعاقب وصول مدارک فوق آن را مورد بررسی و اظهارنظر قرار داده و موافقت اولیه خود را اعلام می‌نماید. در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می‌شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. (مستفاد از تبصره 2 و 3 ماده 32)

 

تعداد اعضا در تعاونی‌ها

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی‌ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می‌گردد، ولی در هر حال تعداد اعضا از 7 نفر کمتر نخواهد بود.(ماده 6)
در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی اعضا هیات مدیره انتخاب می‌گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره،اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می‌گردد.

با سپاس از شما عزیزان که وقت خود را صرف مطالعه مقاله کردید. با سپاس از شما، ثبت ملل.

موسسه ثبت ملل

ثبت ملل
مشاوره تلفنی با مشاورین
021-45403